AKKENT
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI AÇIKLANDI...
29 Nisan 2021 Perşembe 18:42:48

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.04.2021 günü Vali Muammer EROL baĢkanlığında toplanmıĢtır. Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaĢıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiĢ ve 13 Nisan 2021 tarihli CumhurbaĢkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 ÇarĢamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiĢtir. Gelinen aĢamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgede belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artıĢ hızının önce yavaĢladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. 26 Nisan 2021 günü Sayın CumhurbaĢkanımız baĢkanlığında toplanan Kabinede ise; Tam Kapanma Tedbirlerine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiĢti. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelge kapsamında sık sorulan sorulara verilen cevaplara istinaden; 1. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; YurtdıĢı aktarmalı uçuĢlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantı uçuĢları ve diğer seyahatlerini yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir? ĠçiĢleri Bakanlığınca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere yurtdıĢı bağlantılı (geliĢ veya gidiĢ) uçakla seyahat edecek olan yolcuların yurtiçi aktarma uçuĢları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliĢ/gidiĢ dahil) sağlayacakları diğer ulaĢım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb.) yapacakları seyahatlerde, yurtdıĢı uçuĢlarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgeleri almalarına gerek bulunmamaktadır. 2. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için izin almak gerekli midir? Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü Ģehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının baĢlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. 2 Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 PerĢembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek Ģekilde) seferine baĢlayacak olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir. 3. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluĢları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir? Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluĢları yardım faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları baĢvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile Ģartları taĢıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlileri, baĢvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. 4. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?. Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet baĢvuru/kayıt formu (Ġstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport/pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabi olmaksızın il göç idaresi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir. Bahse konu muafiyet ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet arasındaki güzergahla sınırlıdır. 5. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır? Çiçek satıĢı yapan iĢyerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaĢlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alıĢveriĢ yapabileceklerdir. Çiçek satıĢı yapan iĢ yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis Ģeklinde de hizmet verebileceklerdir. 6. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Kısıtlama süresince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan iĢletmeler açık olacak mıdır? Havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan iĢyerleri, kendi sektörleri için belirlenen genel kurallara tabidirler. Bu kapsamda belirli koĢullara ve sürelere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri, market gibi yerler, belirlenen süre ve koĢullara uymak kaydıyla açık olabilecekler, diğer iĢyerleri ise kapalı olacaklardır. 7. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır? 3 ĠĢverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen iĢveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır. 8. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Ġleri yaĢ grubundaki kiĢiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar? Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaĢ grubundaki kiĢiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kiĢinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak Ģekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır. 9. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri Ģehirlerarası seyahat izni anlamına gelmekte midir? Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 PerĢembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan Ģehirlerarası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması Ģartına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kiĢilerin yapacakları Ģehirlerarası seyahatleri de izne tabidir. 10. ĠçiĢleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi doğrultusunda Ġl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2020 tarihli ve 27 No.lu karar ile; Ġkameti ve iĢyeri farklı Ģehirlerde olan iĢçiler Ģehirlerarası seyahat iznine tabi midir? KiĢilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıĢtıkları vilayetlerin farklı olduğu ve iĢe geliĢ gidiĢin düzenli olarak günlük yapıldığı Yalova/Bursa, Yalova/Ġstanbul, Yalova/Kocaeli gibi sınır komĢumuz olan iller güzergahında yolcu taĢıma faaliyetleri Ģehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir. 11. Organize sanayi bölgeleri dıĢında küçük sanayi sitelerinde yer alan mevcut kurulu makine parkı ve iĢ gücü ile baĢta otomotiv, metal, makine, makine, raylı sistemler ve diğer sektörlerdeki gerek yurtiçi gerekse yurtdıĢındaki ana ve yan sanayiye ürün, sistem üretimi ile yarı mamül imalatı yapan ve altyapısı ile imalatını kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile tescil etmiĢ olan küçük sanayi sitelerinde yer alan firmaların üretim zincirinin bozulmaması adına gerekli tedbirler ile tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf tutularak faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince iĢlem yapılması, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda; Oy birliği ile karar verildi.

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

İletişim Bilgilerimiz

Cumhuriyet Caddesi Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak Saka İşhanı Kat1 YALOVA

0226 812 11 75 - 0532 467 81 00

burhankazmali@hotmail.com

İletişim

Hakkımızda

Künye

Sizin İçin

REKLAM SERVİSİ

yalovacizgi.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Türkiyemix Şehir Portalı